شعبة کرد علیوند از نسل دو فرزند کردعلی به نامهای مرتضی و نظرعلی اند، که  از نسل اولی تیره های محمد میرزا (ممیرزا)، شاپور، شیری ، بهروم (بهرام )، و  مَمْجو (مَمْجان ) و صیفور، و از نسل دومی فقط یک تیره به نام نظرعلی پدید  آمده اند.

سرزمین کردعلیوند از سه منطقة سردسیری ، میانکوه و گرمسیر تشکیل شده است .  نخست ، منطقة سردسیری کردعلیوندها همان دشت کرگاه بود، اما پس از استقرار  خاندان پهلوی و دخالت ارتش در لرستان ، کردعلیوندها این منطقه را ترک کردند  و به تلّ، در چند فرسنگی کرگاه ، رفتند. منطقة میانکوه شامل قسمتی از طایی  ، درّکی و دامنه های شرقی کوه کیالان است ؛ اما منطقة گرمسیری بین کوه  کیالان و کبیرکوه قرار دارد و شامل مناطقی چون چم گز، کُناربلّی ، چهار  بیشه ، و پاعلم است .
شعبۀ کردعلیوند، منطقۀ سردسیری: تَل، چَمَشک، طایی؛ منطقۀ گرمسیری: پاعَلَم، جوزا،  شاه احمدکوچک، کُنارپلی، چهاربیشه، پل‌تنگ، درکی و جلگۀ خلج

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان 1393ساعت 0:34  توسط علیرضا آقایی پور |